Általános Szerződési Feltételek

Érvényes: 2020. április 1-től

 1. A Tizi Travel Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1161 Budapest, Csömöri út 84.; cégjegyzékszám: 01-09-; GM EKH eng. szám: U-852; adószám: 13649849-2-42; telefonszám: (36 1) 405-6054, , külföldi utazásokra a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. rendelkezései, illetve az utazási szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) kormányrendelet (a továbbiakban: R.) rendelkezései, valamint vonatkozó nemzetközi egyezmények az irányadók. valamint ezen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) rendelkezései az irányadóak. Az utazási szerződés létrejött a Tizi és

az utazó neve ………………………………………………………………………………………………..

lakcíme ……………………………………………………………………………………………………………………..

e-mail-címe ………………………………………………………………………………………………………………..

telefonszáma ……………………………………………………………………………………………………………..

mint utazó között

 1. Az Utazó tudomásul veszi, hogy a rendelkezésére bocsátott ajánlat tartalmazza a Tizi által értékesített szolgáltatásokat és azok díját, azonban ezek az információk akár az Utazó egyedi igényeinek megfelelően, akár más egyéb körülmények miatt változhatnak. Az Utazó tudomásul veszi, továbbá, hogy a Tizi fenntartja magának a jogot, hogy az általa meghirdetett utazások feltételeit és programját tájékoztatójában, ajánlatában foglaltaktól – indokolt esetben – az eljárásra vonatkozó hatályos jogi szabályozás figyelembe vételével, illetve az Utazó kifejezett kérésére eltérjen. A tájékoztatóban ajánlatban foglaltaktól való eltérés lehetőségében a felek kifejezetten megállapodnak. . A 2012. évi áfa-törvény előírásai szerint a közölt árakra 27% áfát számolunk fel, amennyiben az utazó a számlát nem a saját nevére állíttatja ki. A számla értékét nem kell áfával növelni, amennyiben az utazó nyilatkozik arról, hogy a szolgáltatást végfelhasználóként (azaz nem tovább értékesítésre) vásárolja

 2. Az utazási szerződés – a Megrendelés elfogadásának visszaigazolásával, a jelen ÁSZF Utazó általi hatályos jogszabályokban meghatározott módon történő elfogadásával és a részvételi díj előlegének befizetésével, illetve a Tizi javára történő jóváírásával jön létre. Az utazási szerződés elválaszthatatlan részét képezi az írásban elfogadott – 2. pontban megjelölt feltételekről szóló tájékoztatást is tartalmazó – Megrendelő Lap, esetleg az Utazó részére szóló voucher-t is, egyéb utazásra jogosító okmányokat, valamint a részvételi díj megfizetését igazoló számlát. Az utazási szerződést, illetve annak esetleges módosítását – valamennyi kikötésével együtt – írásban kell megkötni, és papír alapon vagy – ha a szerződést elektronikus dokumentumba foglalták – más tartós adathordozón az Utazó rendelkezésére kell bocsátani. A megrendelő tudomásul veszi, hogy a Tizi számára legalább egy lakcímet szükséges foglalásonként a számlázáshoz megadni, egy e-mail-címet, vonalas vagy egy mobiltelefonszámot, amelyen az utazó az utazás előtt és alatt elérhetők, hogy az esetlegesen fellépő változásokról az utazásszervező az utazókat értesíteni tudja. Amennyiben az utazó nem ad meg telefonszámot, az ebből keletkező esetleges károkért az utazásszervező nem felelős. Az utazásszervező vállalja ugyanakkor, hogy a megadott telefonszámot kizárólag az utazással kapcsolatos információadásra használja, azt bizalmasan kezeli, harmadik személynek nem adja tovább és nem használja fel üzleti célokra.

 3. Az utazásokhoz szükséges úti okmányok (útlevél, vízum) és egyéb okmányok, az előírt egészségügyi követelmények és a célországban való tartózkodáshoz esetlegesen kötelezően előírt minimális napi valutaellátmány biztosítása az Utazó feladata, melyekről tájékoztatást kérhet a Tizitől. Az Utazó vállalja, hogy az előírt egészségügyi követelményeknek az utazás megkezdéséig eleget tesz. Az úti okmányok hiányából, valamint a vám-, deviza- és egészségügyi rendelkezések be nem tartásából keletkezett károkért az Utazó semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve a Tizi ebből eredő kárát (többletköltségét) köteles teljes mértékben megtéríteni. Az Utazó az utazásra vonatkozó jogszabályok tekintetében köteles a fogadó ország törvényeit és tradícióit is betartani, illetve tiszteletben tartani. Ezen kötelezettségek esetleges elmulasztásából, valamint megszegéséből származó minden kárért és költségért az Utazó köteles maradéktalanul felelősséget vállalni, Utazó tudomásul veszi, hogy ezek tekintetében a Tizi semmilyen felelősséget nem vállal. Erre tekintettel kifejezetten felhívja a Tizi az Utazó figyelmét, hogy az utazási szerződés megkötését megelőzően részletesen tájékozódjon.

Országonkénti beutazási feltételek:  http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs

 1. Az Utazó az utazási szerződés megkötésekor előleg címén a szolgáltatás díjának (részvételi díj) 40 (negyven) %-át köteles megfizetni. Ettől a rendelkezéstől a Tizi eltérhet, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ír elő. Az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj (részvételi díj), valamint Korm. rendelet 4.§ (1) bek. j) pontja szerinti adó, illeték és egyéb kötelező terhek teljes összegének megfizetését legkorábban az utazás megkezdése előtt 30 (harminc) nappal igényelheti, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség. A megrendelő–utazó tudomásul veszi, hogy a hátralék megfizetésének időpontjáról a Tizi külön értesítést nem küld. Amennyiben ezen időpontig a szerződő–utazó nem egyenlíti ki a teljes részvételi díjat, a Tizi külön értesítés nélkül elállhat a szerződéstől és azt semmisnek tekintheti. Amennyiben a jelentkezés az utazás megkezdése előtti 30. napon belül történik, függetlenül az összeg mértékétől, a részvételi díj teljes összegét a jelentkezéssel egyidejűleg kell megfizetni. Opciós foglaláskor a részvételi díj határidőre történő megfizetésének elmulasztása esetén a megrendelés automatikusan törlésre kerül, így az utazási szerződés nem jön létre. Bármely kedvezményre való jogosultságot az utazónak a megrendelésekor kell bejelentenie és igazolnia. Az utólagos bejelentéseket a Tizi nem fogadja el. Az első ajánlat az utazóval egyeztetett szempontok szerinti elkészítése ingyenes. Ha a második változatból sem születik megrendelés a kiküldést követő egy héten belül, abban az esetben harmincezer forint munkadíjat számlázunk. Ezért az utazó tudomásul veszi, hogy második ajánlatkérés esetén megadja számlázási címét . Szállásnevet, neveket megrendelése előtt ugyanezért a díjért tudjuk megadni. Ezt az összeget egy éven belüli más – szállás és legalább még egy szolgáltatás- megrendelésekor beleszámítjuk a részvételi díjba

 2. Ha az utazási szerződés megkötésére az utazás megkezdése előtti 30 (harminc) napon belül kerül sor, a Tizi a szerződés aláírásakor a részvételi díj teljes összegének megfizetését jogosult követelni. Ha az Utazó a részvételi díj teljes összegét határidőben nem fizeti meg, a Tizi a szerződéstől elállhat, azonban ez esetben az Utazó köteles a részvételi díj száz százalékának (ideértve az utazással felmerülő, alább megjelölt költségeket) megfelelő kötbért fizetni. Utazó jelen ÁSZF elfogadásával, aláírásával tudomásul veszi, hogy a részvételi díj azonban nem tartalmazza a baleset-, betegség-, poggyász- és útlemondási biztosítás díját, az üdülőhelyi díjat, idegenforgalmi adót, repülőtéri és kikötői illetékeket, jegykiállítási díjat, horgonyzási díjat, valamint a különböző felárakat, hacsak másként nem tüntettük föl az ajánlatban. Utazó tudomásul veszi, hogy a jogviszony bármely okból történő tartalmi, illetve formai változása, módosulása során köteles a Tizit minden körülményről haladéktalanul írásban tájékoztatni, a Tizivel együttműködni, illetve minden szükséges intézkedést ésszerű időn belül megtenni annak érdekében, hogy a felek közötti jogviszony megfeleljen a hatályos jogszabályokban foglalt feltételeknek.

 3. A Tizi kifejezetten fenntartja magának az írásbeli tájékoztatóban közölt díjak esetleges emelésének jogát azzal, hogy az utazási szerződésben meghatározott díjak alapján fizetendő teljes díj emelésére kizárólag az alábbiakban meghatározott esetekben kerülhet sor: 7.1.1. a személyszállítás árának az üzemanyag vagy egyéb energiaforrás költségei, 7.1.2. az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos, a teljesítésben közvetlenül részt nem vevő harmadik felek által kivetett adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), vagy 7.1.3. az adott utazási szolgáltatás esetében irányadó devizaárfolyamok változása miatt. A díj emelésnek arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével és arra kizárólag akkor kerülhet sor, ha az Utazásszervező erről legkésőbb húsz nappal az utazási szolgáltatás megkezdése előtt értesíti az Utazót. A díjemelésről az Utazásszervező tartós adathordozón, a díjemelés indoklásával, illetve a számítások feltüntetésével világos és közérthető módon tájékoztatja az Utazót. 7.2. A Tizi kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy az utazási szolgáltatás megkezdése előtt – a 7.1. pont szerinti díjmódosítás kivételével – az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételeket egyoldalúan módosítsa Tizi ezen jogát abban az esetben gyakorolhatja, ha – a változás nem jelentős, és – az Utazásszervező a módosításról világos, közérthető és kifejezett módon, tartós adathordozón tájékoztatja az Utazót.

 4. Az Utazó jogosult az utazási szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit olyan személyre átruházni, aki a szerződésben foglalt valamennyi feltételnek megfelel, feltéve, ha az Utazásszervezőt erről haladéktalanul, de legkésőbb az utazási szolgáltatás megkezdése megelőző öt napon belül tartós adathordozón értesíti. Az utazási szerződésből kilépő és a szerződésbe belépő fél egyetemlegesen felel a szerződés szerinti részvételi díj, valamint a szerződés átruházásából eredő további illetékek, díjak és egyéb költségek megfizetéséért. Az Utazásszervezőnek tájékoztatnia kell a szerződésből kilépő felet az átruházás tényleges költségeiről. Ezek a költségek nem lehetnek aránytalanok és nem haladhatják meg az Utazásszervezőnek az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés átruházásából eredő tényleges költségeit. Az utazási szerződés átruházásából eredő további illetékekre, díjakra és egyéb költségekre vonatkozó bizonylatokat a Tizi a szerződésből kilépő fél rendelkezésére bocsátja.

 5. Az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben vállalt utazási szolgáltatás teljesítéséért a Tizi felel, függetlenül attól, hogy az utazási szolgáltatások teljesítésére ő maga vagy más utazási szolgáltató köteles. 9.2. Az Utazó az eset körülményeinek figyelembevételével köteles haladéktalanul tájékoztatni a Tizit, vagy az utazásközvetítőt az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben meghatározott valamely utazási szolgáltatás nyújtása során általa észlelt szerződésszegésről. Ha az Utazó az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződést utazásközvetítővel kötötte meg, az utazási szolgáltatással kapcsolatos észrevételeit közvetlenül az utazásközvetítő felé is jelezheti, az utazásközvetítő köteles az utazó észrevételeit haladéktalanul az Utazásszervező felé továbbítani. A határidők és elévülési idők számítása tekintetében az utazásközvetítővel való közlés az utazásszervezővel való közlésnek minősül. 9.3. Ha a Tizi a vállalt szolgáltatást nem az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani. Az Utazásszervező nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utazó az utazási szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából, vagy érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe. 9.4. Ha az utazás megkezdését követően az utazásszervező az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben meghatározott szolgáltatás jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azt más megfelelő, hasonló minőségű részszolgáltatással pótolni. Ha az ilyen részszolgáltatás értéke a nem teljesített részszolgáltatás értékét meghaladja, a költségkülönbözet az utazóra nem hárítható át. Ha az utazásszervező ilyen helyettesítő részszolgáltatást nem tud nyújtani, vagy az Utazó azt indokoltan nem fogadja el, az utazásszervező – ha az utazó erre igényt tart – gondoskodik az Utazónak az utazás kiinduló helyére vagy az Utazó által elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre történő szállításáról, e költségek viseléséről, és az igénybe vett részszolgáltatások értékével csökkentett befizetett díj visszafizetéséről. 9.5. Az utazó az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben meghatározott szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását a 9.2. pontban foglaltak figyelembevételével, az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni. Az Utazó felelős a közlés késedelméből eredő kárért. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogást helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az utazó bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az utazónak átadni. Az utaskísérő köteles az utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában – ha a helyi szolgáltató a kifogást nem orvosolta – az Utazó az utazásszervezőt, illetve azt az utazásközvetítőt köteles tájékoztatni, akinél az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződést megkötötte. Ha az Utazásszervező nem orvosolja a szerződésszegést az utazó által megállapított ésszerű határidőn belül, az utazó ezt maga is megteheti és kérheti a szükséges kiadásai megtérítését. Az Utazó határidő tűzése nélkül jogosult a szerződésszegés 2 orvoslására, ha az utazásszervező azt megtagadja, vagy azonnali beavatkozásra van szükség. 9.6. Az Utazásszervező, illetve az utazásközvetítő köteles az utazási szolgáltatás megkezdése előtt megfelelő időben, de legalább öt nappal az utazási szolgáltatás igénybevétele előtt az utazó rendelkezésére bocsátani az utazási szolgáltatás igénybevételéhez szükséges nyugtákat, utalványokat, menetjegyeket. Az utazó a nem szerződésszerű teljesítésből fakadó igényét a hazaérkezését követően jogvesztés terhe mellett legkésőbb 8 napon belül a Tizinél írásban, személyesen vagy ajánlott levélben, a helyszíni jegyzőkönyvvel együtt bejelenteni. Amennyiben az utazó kárigényét késve, vagy nem megfelelő feltételekkel jelenti be, akkor az utazási iroda mentesül a kárigény elbírálása alól. Mentesül továbbá abban az esetben is, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy ez az adott helyzetben, az eset összes körülményeinek gondos vizsgálatát követően általában elvárható. A jelen pontban hivatkozott helyszíni jegyzőkönyv kizárólag az utazó panaszának rögzítésére szolgál, de nem jelenti annak elismerését, és nem tartalmazza az utazási iroda panasszal kapcsolatos állásfoglalását. 9.7.Az esetleges késésért, járatkimaradásért, menetrend vagy típusmódosításért a Tizi felelősséggel nem tartozik. 9.8.Tizi köteles az írásban bejelentett kárigény indokoltságát felülvizsgálni és álláspontjáról a kárigény bejelentésétől számított legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatni az utazót. Bonyolult és külön bizonyítást is igénylő ügyekben az utazási iroda értesíti az utazót a bejelentett igény kivizsgálásának megkezdéséről és a válaszadás várható időpontjáról is.

 6. Az utazásszervező felel az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megszegéséből eredő károkért, kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegés a) az utazónak róható fel, b) olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben foglalt utazási szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban és a szerződésszegést az utazásszervező ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, vagy az elháríthatatlan volt, vagy c) elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt következett be. A b) és c) pont szerinti körülmények esetén a Tizi, utazásközvetítő köteles az Utazóval együttműködni és részére segítséget nyújtani, ha nehéz helyzetbe kerül. Az Utazásszervező a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett közreműködő magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködő felelősségét nemzetközi egyezmény korlátozza. Ha az Utazó az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződést utazásközvetítő útján kötötte, az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megszegésével kapcsolatos szavatossági, kártérítési, valamint sérelemdíj iránti igényét az utazásközvetítőnél is bejelentheti. 10.2. Ha nemzetközi egyezmények nem korlátozzák a szolgáltatás nyújtója által fizetendő kártérítés mértékét, az utazásszervező által fizetendő kártérítés mértékére a Ptk. szerződésszegéssel okozott kár mértékére vonatkozó szabályai alkalmazandók, azzal, hogy a Tizi az általa fizetendő kártérítés mértékét az utazási szolgáltatás teljes részvételi díjának háromszorosának megfelelő összegben korlátozza. A kártérítéshez vagy díjengedményhez való jog nem érinti az Utazóknak a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa Parlament és Tanács 261/2004/EK rendelete, a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló Európa Parlament és Tanács 1371/2007/EK rendelet, a tengeri utasszállítók baleseti felelősségéről szóló Európa Parlament és Tanács 392/2009/EK rendelet, a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól, valamint a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló Európa Parlament és Tanács 1177/2010/EU rendelet és az autóbusszal közlekedő utasok jogairól és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló Európa Parlament és Tanács 181/2011/EU rendelet, valamint a nemzetközi egyezmények szerinti jogait. A túlzott mértékű kártérítés elkerülése érdekében az e rendeletben előírt kártérítések és díjengedmények összegét, illetve a hivatkozott rendeletek és nemzetközi egyezmények szerinti kártérítések és díjengedmények összegét le kell vonni egymásból.

 1. Az Utazó az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben foglaltaknak megfelelően, a szerződést bármikor, indoklás nélkül felmondhatja. Az utazó részéről felmondásnak minősül az is, ha előzetes nyilatkozattétel nélkül nem kezdi meg az utazást a megjelölt időpontban, azaz, például nem jelenik meg a repülőtéren, vagy az autóbusznál u.n. NO SHOW.

 2. Az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben az Utazó felmondása esetére bánatpénz kerül kikötésre, mely bánatpénz mértéke nem haladhatja meg a részvételi díj összegét. A bánatpénz mértéke az adott utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben kerül egyedileg meghatározásra. Amennyiben a bánatpénz mértéke az adott utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben nem kerül egyedileg meghatározásra, úgy az Utazó az alábbiakban meghatározott mértékű bánatpénz megfizetésére köteles: Az Utazónak az utazási szolgáltatás megkezdését megelőző 60 (hatvan) napnál korábbi felmondása esetére az Utazót terhelő bánatpénz fizetési kötelezettség mértéke 10.000.-Ft, azaz tízezer forint /fő. Ha az Utazó az utazási szolgáltatás tervezett kezdő napja előtti 60 (hatvan) napon belül mondja fel az utazási szerződést, akkor köteles a Tizi részére az alábbi bánatpénzt megfizetni: 60.–35. napig a teljes részvételi díj 10 (tíz) %-át, 34.–20. napig a teljes részvételi díj 40 (negyven) %-át, 19.–10. napig a teljes részvételi díj 70 (hetven) %-át. Ha az Utas az utazást megelőző 10 (tíz) napon belül, mondja fel a szerződést, vagy bármely okból nem vesz részt az utazáson, köteles a Tizi részére bánatpénz jogcímén a részvételi díj 100 (száz) %-át megfizetni. 11.2. Ha az Utazásszervező az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés lényeges feltételét az utazás megkezdése előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani – különösen, ha a díjemelés mértéke a nyolc százalékot meghaladja – köteles erről az Utazót haladéktalanul tájékoztatni. A fenti esetben az Utazó a) bánatpénz fizetése nélkül felmondhatja az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződést, vagy b) ha a változtatásokat a részvételi díj e változásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt elfogadja, a felek módosítják az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződést. Az utazó fenti döntéséről köteles a Tizit haladéktalanul tájékoztatni. 11.3. Ha a Tizi nem az Utazó érdekkörében felmerült okból mondja fel a szerződést, ideértve azt az esetet is, ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely – az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését követően – a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az “utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, a) az utazó az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, vagy b) ha az utazásszervező az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes vagy az utazó a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utazásszervező köteles a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére. (2) Ha az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az utazásszervező köteles a díjkülönbözetet az utazónak megtéríteni.

 3. A megrendelés módosítására vonatkozó kérelmet a Tizi – ha erre lehetősége van – a részvételi díj teljes értékének legfeljebb 10% -nak megfelelő mértékű ellenérték felszámítása mellett teljesíti, azzal a további feltétellel, hogy a részvételi díj esetleges emelkedése esetén a különbözetet az Utazó köteles megfizetni és a módosítás során a Tizi megfelelő írásos tájékoztatásával a jogviszony módosítása során a Tizivel minden tekintetben együttműködni. Az Utazó az utazás megkezdése előtt az utazási szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit átruházhatja olyan harmadik személyre, aki az utazási szerződésben foglalt feltételeknek megfelel (különösen, de nem kizárólagosan életkor, vízum, egészségügyi követelmények). Az átruházást megelőzően keletkezett kötelezettségekért és az átruházásból eredő többletköltségekért az Utazó és a harmadik személy (aki az átruházást követően Utazó lesz) egyetemlegesen állnak helyt.

 4. A Tizi közvetlenül az indulás megkezdése előtt jelentkezők részére üzletpolitikai szempontokból a részvételi díj csökkentésének jogát fenntartja.

 5. Az Utazásszervező a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett közreműködő magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködő felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény szabályozza, korlátozza, így különösen azonban nem kizárólagosan az alábbiak: A nemzetközi légi fuvarozásról szóló, 1929. évi Varsói Egyezmény, a Montrealban 1999. május 28.-án kelt nemzetközi légifuvarozásra vonatkozó jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezmény, a vasúti fuvarozásról szóló, 1961. évi Berni Egyezmény, a tengeri fuvarozásról szóló, 1974. évi Athéni Egyezmény és a szállodatulajdonosok felelősségéről szóló, 1962. évi Párizsi Egyezmény, a légi fuvarozók balesetek esetén fennálló felelősségéről szóló 889/2002 EK Rendelettel módosított 2027/97 EK Rendelet, a visszautasított beszállás és légi-járatok törlése vagy hosszú késése esetén az Utazóknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló 261/2004 EK Rendelet.

 6. Az Utazásszervezőnek az utazási szerződés nemteljesítéséből, vagy hibás teljesítéséből eredőkárokért való felelőssége a Korm. rendelet 11.§ (1) bek. felhatalmazása alapján a jelen utazási szerződés 10.2. pontjában foglalt szerint korlátozott. Az esetleges késésért, járatkimaradásért, menetrend vagy típusmódosításért a Tizi felelősséggel nem tartozik.

 7. Ha az Utazó a Tizi közreműködésével köt baleset-, betegség-, illetve poggyászbiztosítást, útlemondási biztosítást, köteles a biztosítási kötvényt, az adott biztosítási termék szabályzatát, illetve a biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot az utazási szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételére jogosító iratok átadásával egyidejűleg az Utazónak átadni.

 8. Az Utazó poggyászának őrzéséről és felügyeletéről az utazás során maga gondoskodik, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából a Tizi közreműködője (pl.: fuvarozó vállalata) átvette. A poggyász felületét ért, a nem mindennapi, rendeltetésszerű használatból eredeztethető és túlsúly miatti sérülésekért sem a Tizi, sem a fuvarozó nem vállal felelősséget (pl. karcolás, kisebb szennyeződés, horpadás, törés, szakadás). A transzferek során kizárólag olyan poggyász kárigény fogadható el, amelyet a károsult utazó hitelt érdemlően, a helyszínen, az esemény bekövetkeztekor az idegenvezetőnek, vagy a fuvarozó képviselőjének írásbeli elismerésével tud igazolni. A poggyász sérülésére vonatkozó reklamáció utólagosan nem fogadható el. Autóbuszon, szálláshelyen hagyott tárgyakért a Tizi felelősséget nem vállal.

 9. Az utazás során az Utazó által harmadik személyeknek okozott kárért az Utazó közvetlenül tartozik felelősséggel.

 10. Amennyiben az utazási szerződés létrehozásakor (jelentkezés, megrendelés, előleg-befizetés, utazási szerződés aláírása) az Utazó nem személyesen jár el, úgy teljes bizonyító erejű magánokirattal rendelkező megbízottja jogosult helyette és a nevében eljárni. Amennyiben az eljáró személy (megbízott) a Tizi felé az Utazó (megbízó) és a közte létrejött megbízási jogviszony jogszerűségét – legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt – meghatalmazással igazolja, az utazási szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek alanyává a megbízó (az Utazó) válik. Az eljáró személy (megbízott) köteles minden, az utazási szerződéssel, valamint a létrejött jogviszonnyal kapcsolatos – birtokába jutott – okiratot, tájékoztatót a megbízónak (Utazónak) haladéktalanul átadni. A szerződéskötés során más személyek (Utazók) képviseletében meghatalmazás alapján eljáró személy kijelenti, hogy a képviselt Utazóktól teljes körű érvényes képviseleti és nyilatkozattételi jogosultsággal rendelkezik, és meghatalmazása kiterjed a részvételi díj előlege, illetve a teljes részvételi díj feletti rendelkezésre is. Amennyiben az eljáró személy által csatolt meghatalmazás nem érvényes, vagy hatályos az esetleges jogosulatlan megbízás ügyviteléből, eljárásából fakadó – Tizi t ért, illetve annak oldalán felmerülő – károkért és költségekért az eljáró személy teljes kártérítési felelősséggel tartozik. A szerződéskötés során más személyek (Utazók) képviseletében meghatalmazás alapján eljáró személy az általa meghatalmazással képviselt Utazók nevében kijelenti továbbá, az ÁSZF-ben rögzített jogai és kötelezettségei tekintetében teljes körű felvilágosítást kapott, az ÁSZF tartalmát átolvasta, az abban foglaltakat megértette, valamint az ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeket megállapító rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 11. Az Utazó az ÁSZF aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Tizi az utazáshoz szükséges személyes adatait a szerződés teljesítése céljából, illetve az Utazó üzleti célú tájékoztatása céljából a jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett kezelje. A személyiségi jogok védelme érdekében az Utazók személyes adatait például utazó nevét, tartózkodási helyét, elutazási és visszaérkezés időpontját, a Tizi még sürgős esetben sem jogosult harmadik személy részére kiadni, kivéve, ha az Utazó azt maga kérte. Kérjük elutazása előtt tájékoztassa erről hozzátartozóit!.20.1. Utazó tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a Tizi jogosult a szolgáltatás teljes időtartama alatt, – ideértve a jogviszony létrejöttét megelőző kommunikációt is – a Felek között zajló szóbeli és írásbeli kapcsolattartást a törvényben meghatározott keretek között célhoz kötötten rögzíteni. Az Utazó aláírásával tudomásul veszi a jelen ÁSZF mellékletét képező, a Tizi honlapján található adatvédelmi tájékoztatót.

 12. Amennyiben ezen ÁSZF egy vagy több kikötése jogszabályváltozás következtében teljesen vagy részben megvalósíthatatlan, vagy érvénytelen lesz, vagy sért bármely törvényi rendelkezést, ez az ÁSZF többi részét nem érinti. A Felek kötelesek az érvénytelen vagy megvalósíthatatlan kikötést olyan érvényes és megvalósítható kikötéssel felváltani, amely a hatályos jogszabályoknak megfelel.

 13. A vitás kérdéseket Felek megkísérlik peren kívüli békés úton rendezni, ennek meghiúsulása esetére a Felek – hatáskörtől függően – alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességének. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A §-a szerinti tájékoztatás: Esetleges panaszok esetén panaszügyintézés helye: Tizi Travel Kft levelezési cím: 1161. Budapest, Csömöri út 84. Az esetleges panaszok benyújthatók elektronikus levélben is az alábbi e-mail címen: tizi@tizi.hu Amennyiben az Utazó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. Panasszal elsősorban a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat. A járási hivatalok elérhetőségei itt találhatók: http://jarasinfo.gov.hu/. Fogyasztóvédelmi hatóság: Innovációs és Technológiai Minisztérium Székhely és Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50. Telefonszám: +361/7951700 Telefax: +361/7950697 Ha panaszügyének rendezését a Tizinél megkísérelte, de az nem vezetett eredményre, lehetősége van az alábbi békéltető testületekhez is fordulni: Tizi székhelye szerint illetékes békéltető testület: Név: Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186 E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; Lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületet az alábbi linken található listából választhatja ki: www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 14. A Katalógusban vagy ajánlatban található árak 1 EUR = 350 Ft, 1 USD= 285 Ft, 1 GBP = 390 Ft, 1 CHF = 290 Ft árfolyamig érvényesek. Utazó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen pontban meghatározott árfolyam mértéke megváltozik, a Tizi fenntartja magának az ajánlatban, vagy az írásbeli tájékoztatóban közölt, valamint az utazási szerződésben meghatározott díjak jogszabályi feltételek figyelembevétele melletti esetleges emelésének jogát. A kiadványokban felmerülő esetleges elírásokért, nyomdai hibákért a Tizi minden felelősségét kizárja.

 15. Utazó jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a Tizi megfelelően tájékoztatta kiskorú személy külföldi utazása esetén alkalmazandó szabályokról és eljárási rendről, így különösen azonban nem kizárólagosan a gyermekkel vagy a gyermek tartózkodási helyén kijelölt, a gyermekért felelős személlyel történő közvetlen kapcsolatteremtés megteremtésének lehetőségéről szóló kötelezettségéről, az adott személy elérhetőségének fontossági kérdéseiről, a kiutazási engedélyezés esetleges kötelezettségéről. Utazó kijelenti, hogy ezeket a tájékoztatásokat ismeri és azok tartalmát magára nézve kötelező jelleggel tudomásul veszi.

 16. Jelen szerződés szerinti nyilatkozatok akkor minősülnek írásba foglaltaknak, amennyiben azt a nyilatkozó fél aláírta, illetve akkor is, ha annak közlésére a nyilatkozatban foglalt tartalom változatlan visszaidézésére, nyilatkozattevő személyének és a nyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására alkalmas formában kerül sor. Minderre tekintettel a Tizi kifejezetten felhívja az Utazó figyelmét, hogy a szerződéskötéskor olyan elektronikus levélcímet adjon meg, melyet rendszeresen használ, illetve melyhez kizárólag maga fér hozzá, mivel a hivatkozott elektronikus levélcímről érkezett levelet a Tizi az Utazó nyilatkozataként fogadja el. Értelmező rendelkezések a Korm. Rendelet és Ker. tv. alkalmazásában: elháríthatatlan és rendkívüli körülmény: a szerződéskötés időpontjában előre nem látható és a szerződő fél által nem befolyásolható olyan helyzet, amelynek következményeit valamennyi ésszerű intézkedés megtétele esetén sem lehetett volna elhárítani; tartós adathordozó: olyan eszköz, amely az utazó vagy a vállalkozó számára lehetővé teszi a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését; utazási szolgáltatás: a) a személyszállítás, b) a nem lakáscélú szállásnyújtás, amely nem képezi lényeges elemét valamely személyszállítási szolgáltatásnak, c) személygépkocsinak, a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet szerinti gépkocsinak vagy motorkerékpárnak a kölcsönzése, valamint d) bármely olyan egyéb turisztikai szolgáltatás, amely nem képezi lényeges elemét az a)-c) pont szerinti valamely utazási szolgáltatásoknak, így különösen kulturális eseményen való részvétel biztosítása, kiállításon, vásáron, koncerten való részvétel biztosítása, sportesemény látogatásának biztosítása, sportfelszerelés szabadidős célú kölcsönzése, síbérlet biztosítása, kirándulásokon való részvétel biztosítása, élményparkokba való belépés biztosítása, idegenvezető szolgáltatás nyújtása. Alulírott jelen okirat aláírásával visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a szolgáltatás igénybevételével, lényeges tulajdonságaival, feltételeivel, valamint a jelen szerződés aláírásával és tartalmával kapcsolatosan külön figyelemfelhívó tájékoztatásban részesültem és ezt követően az abban foglaltakat magamra nézve kifejezetten kötelező jelleggel elfogadom. Záradék: Csoportos utazás szervezése esetén (1 főt meghaladó) a csoport nevében eljáró képviselő kijelenti, hogy a jelentkezők részéről teljes körű képviseleti, nyilatkozati és eljárási felhatalmazással rendelkezik. Felhatalmazása a megrendelésen túl kiterjed az előleg, illetve a teljes körű részvételi díj feletti rendelkezésre is. Az irodával kötött szerződés maradéktalan teljesítéséért teljes jogi és anyagi felelősséget vállal. Az utazási szerződésben foglalt rendelkezéseket tudomásul vettem. Az ÁFA tv. 206§ (1) c) pontja alapján a szolgáltatást nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben (azaz Utazóként) veszem igénybe.

Dátum: ………………………………………………………………………….

                                        Utazó aláírása

Alulírott jelen okirat aláírásával visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a Ptk. 6:78. § (2) bekezdése szerinti külön tájékoztatásban részesültem a jelen ÁSZF 4., 9, 10., 11., 15., és 26. pontjai vonatkozásában, melyet kifejezetten elfogadok. Kijelentem továbbá, hogy külön tájékoztatást kaptam a részvételi díjon felül esetlegesen fizetendő egyéb díjakról, szerződésszegés esetére felszámolandó kötbérről, bánatpénzről (rendelkezések, melyek a Tizit pénzbeli követelésre jogosítja) a jelen ÁSZF 5., 6., 11., 13. pontjainak kifejezett kiemelésével, melyet kifejezetten elfogadok.

Dátum: ………………………………………………………………………….

                                         Utazó aláírása